سنسورهای روشنایی

شامل سنسورهای لمسی، سنسورهای مادون قرمز، سنسورهای رادار و ...

لامپ های روشنایی

شامل لامپ های خطی رو کار، توکار، سنسوردار و ...